เด็กหญิงวิกานดา หลักดี นักเรียนชั้น ม.3/5

เด็กชายศุภฤกษ์ ชินบุตร นักเรียนชั้น ม.2/5
......................................


ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Power Point 2003


ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2551
ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาุคุณภาพการศึกษานิมิตใหม่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551
ณโรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
<< ดูผลงานการแข่งขัน >>