หน้าแรก มอกน่ารู้ หมายเลขมอก ผู้กำหนดมอก เครื่องหมายมอก รู้จักสมอ

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหน้าที่อะไร

 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า “สมอ.” เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไทย ีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรม และการค้าของประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมกับการคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     การเลือกซื้อสินค้า ถ้าจะให้มั่นใจว่าเป็นของดีมีคุณภาพ จะมีเครื่องหมายอะไรรับรอง

ครื่องหมาย มอก. หรือเรียกชื่อเต็ม ๆ ว่า “เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ปลอดภัยในการใช้งาน โดยสินค้าที่แสดงเครื่องหมาย มอก.
จะมีทั้งแบบที่กฎหมาย “บังคับ” ว่าสินค้านั้นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน กับแบบที่ “ไม่บังคับ” คือผู้ผลิตมั่นใจในคุณภาพของสินค้า จึงนำสินค้ามาขอรับการรับรองโดยสมัครใจ

    ความหมายของเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมพอจะให้คำตอบได้ไหมค่ะ

ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเรื่อง "มอก.น่ารู้" ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สมอ. ที่ http://www.tisi.go.th/mok/index.html
มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้า ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค
คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถ
ุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

   เครื่องหมาย มอก. ที่ติดอยู่บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีปลอมหรือไม่

มีการพบบ้าง ส่วนใหญ่เป็นสินค้ามาตรฐานบังคับ เพราะกฎหมายกำหนดให้สินค้าดังกล่าว ต้องมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก สมอ. โดยต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ด้วย ดังนั้นจึงมีการปลอมได้ สำหรับการตรวจสอบให้ดูที่ชื่อผู้ผลิตและสินค้า เทียบกับข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตของ สมอ. ว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่ง สมอ. จัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลซีดีรอมคู่มือผู้ซื้อ รวมทั้งในเว็บไซด์ของ
สมอ. ทำให้สะดวกในการสืบค้นและใช้งาน และเมื่อ สมอ. ตรวจพบก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งโทษแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่มีผู้นำเครื่องหมายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

   วิธีการยื่นขอ มอก. มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การยื่นขออนุญาตเครื่องหมาย มอก. นั้น ไม่ยุ่งยาก เมื่อ สมอ. ได้มีการกำหนดมาตรฐานประเภทสินค้านั้น ๆ ไว้แล้ว ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดย สมอ. จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงาน
พร้อมนำผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปตรวจสอบยังหน่วยตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สมอ.
ก็จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายแต่ละแบบกำกับบนผลิตภัณฑ์นั้นได้

แหล่งอ้างอิง
http://www.thai2learn.com / http://www.tisi.go.th

เว็บนี้ใช้เพื่อการศึกษามิใช่การค้า

โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 : e-mail:fa_ngin_love@hotmail.com : tumnanoonkim123@thaimail.com