เนื้อหาที่จัดอบรมในเดือนมิถุนายน 2550
7 มิ.ย. 2550 14 มิ.ย.2550 21 มิ.ย.2550 28 มิ.ย.2550
เทคนิคการเขียนแผน
การทำอัลบั้มความรู้
การนำเสนองานด้วย
โปรแกรม Power Point
การนำเสนองานด้วย
โปรแกรม Power Point
- แบบฟอร์มการเขียนแผนฯ
- ตัวอย่าง 1
- ตัวอย่าง 2
power point
(ขั้นตอนการทำ)
บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการอบรม
เนื้อหาที่จัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2550
5 ก.ค.2550
การนำเสนองานด้วย
โปรแกรม Power Point
ผลงานครูเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ทำ
1. ครูอารีย์ จันทร วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่
เนื้อหาที่จัดอบรมในเดือนตุลาคม 2550
16 -18 ต.ค .2550
การสร้าง E-Book
ด้วยโปรแกรม

Flip Publisher Enterprise

          โปรแกรม FlipPublisher     เอกสารอ้างอิง

        โปรแกรม Flip Album Pro  เอกสารอ้างอิง

ผลงานครูเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ทำ
บรรยากาศการอบรม      
เนื้อหาที่จัดอบรมในเดือนธันวาคม 2551
การสร้างบทเรียน Online ด้วยโปรแกรม Demo builder
ชื่อ-สกุล ผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
บรรยากาศการอบรม นางสุีนีย์ พูนทอง
ร.ร.ปิยะบุตร์
การแผ่เมตตา่ สังคมศึกษาฯ
นางจินตนา ประเสริฐศรี
ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ฯ
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบแสนสวย การงานอาชีพฯ
นางนิตยา ยอดระยับ
ร.ร.เทศบาลบ้านหมี่
ดนตรี ศิลปศึกษา