วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
      ครูธนาพร เหรียญทอง คศ.2 โรงเรียนปิยบุตร์
ภาคเรียนที่ 1/2550 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระการเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรม
หน้าที่พลเมือง    
ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง  
เศรษฐศาสตร์    
ภูมิศาสตร์    
ภาคเรียนที่ 2 /2550
สาระการเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรม
หน้าที่พลเมือง    
ประวัติศาสตร์    

เศรษฐศาสตร์

ส 42102

สรุปเนื้อหา
เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ด้วยโปรแกรม Power Point


 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง   การรวมกลุ่มองค์กรทางเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 7 เล่ม

1.EU : สหภาพยุโรป
2.WTO : องค์การการค้าโลก
3.OPEC : กลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก
4.ASEAN : สมาคมประชาชาติแห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้

5.AFTA : เขตการค้าเสรีอาเซียน
6.NAFTA : เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
7.APEC : ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ
ในภูมิภาค เอเซีย-แปซิฟิค
................................................

สรุปเนื้อหา
เรื่อง
 การรวมกลุ่มองค์กรทางเศรษฐกิจ
ด้วยโปรแกรม Power Point

ศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง
ภูมิศาสตร์