ข้อสอบกลางภาคเรียน (ชุดที่ 2)
รหัสวิชา  ง 30202    รายวิชา   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดคือวิธีการเปิดโปรแกรม MS-Word
Start--> All Programs
Start--> Microsoft  Office              
Bangkok post
Start -->All Programs -->Microsoft Office

2. การลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้า (Insertion Point)  ใช้ปุ่มใด
ปุ่ม Delete
ปุ่ม ESC
ปุ่ม Space Bar
ปุ่ม Backspace

3. Print Preview คืออะไร
การสั่งพิมพ์เอกสารเพื่อทดสอบเครื่องพิมพ์
การขอดูเอกสารทั้งหมดบนจอภาพ
การขอดูเอกสารก่อนพิมพ์
การสั่งพิมพ์เอกสารอย่างหยาบ ๆ ออกทางเครื่องพิมพ์

4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหน้าต่าง MS-Word
เครื่องมือเค้าโครง
เครื่องมือมาตรฐาน
เครื่องมือจัดรูปแบบ
ไตเติ้ลบาร์

5. การแทรกภาพคลิปอาร์ตลงในเอกสารใช้คำสั่งข้อใด
แทรก-->รูปภาพ-->ไฟล์ภาพ
แทรก-->รูปภาพ-->ภาพตัดปะ
แทรก-->รูปภาพ-->รูปตัดปะ
แทรก-->รูปภาพ

6. หากลบข้อความไปแล้ว สามารถเรียกกลับคืนได้อย่างไร
กดปุ่ม Ctrl+S
กดปุ่ม Ctrl+A
กดปุ่ม Ctrl+Z

กดปุ่ม Ctrl+P

7. ถ้าต้องการใส่สัญลักษณ์ ใช้คำสั่งใด
รูปแบบ
มุมมอง

เครื่องมือ
แทรก

8. แถว  (ROW) หมายถึงข้อใด
แถวตามแนวนอน
ช่องภายในตาราง
แถวตามแนวตั้ง
แถวตามแนวตรง    

9. ไฟล์รูปภาพคลิปอาร์ตที่แทรกลงในเอกสารมีส่วนขยายอย่างไร
ไฟล์.BMP   
ไฟล์.JPG
ไฟล์.GIF
ไฟล์.WMF   

10. ใส่เส้นขอบหน้ากระดาษ ใช้คำสั่งใด
เค้าโครงหน้ากระดาษ
มุมมอง

รูปแบบ
แทรก