ข้อสอบกลางภาคเรียน (ชุดที่ 1)
รหัสวิชา  ง 30202    รายวิชา   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีที่ใช้เก็บข้อมูลอย่างเดียว
เทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์
การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ

2.ข้อใดคือการนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมารวมกัน 
ระบบสารสนเทศ   
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Desktop
Operating System
Windows XP
Windows Explorer

4. โฟลเดอร์ (Folder) หมายถึงข้อใด
ใช้สำหรับเป็นที่เก็บเอกสารต่าง ๆ
เอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลเรื่องต่าง ๆ
แฟ้มที่ใช้เก็บไฟล์
ส่งไฟล์ข้อมูล

5. ไดรว์ (Drive) คืออะไร
ใช้สำหรับเป็นที่เก็บเอกสารต่าง ๆ
แฟ้มที่ใช้เก็บไฟล์
เอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลเรื่องต่าง ๆ
ส่งไฟล์ข้อมูล

6. ไฟล์ (File) หมายถึงข้อใด
ใช้สำหรับเป็นที่เก็บเอกสารต่าง ๆ
แฟ้มที่ใช้เก็บไฟล์
เอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลเรื่องต่าง ๆ

ส่งไฟล์ข้อมูล

7. ข้อใดคือความหมายของฮาร์ดแวร์ (Hardware)
โปรแกรมหรือชุดคำสั่งเขียนขึ้น เพื่อสั่งงานเครื่อง  
     คอมพิวเตอร์ให้ทำงานใดใด
เอกสารที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลสรุปที่ได้จากการประมวลผลเครื่อง
     คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

8. ข้อใดคือความหมายของซอฟต์แวร์
โปรแกรมหรือชุดคำสั่งเขียนขึ้นเพื่อสั่งงานเครื่อง  
    คอมพิวเตอร์ให้ทำงานใดใด
เอกสารที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลสรุปที่ได้จากการประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

9. เคอร์เซอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเอกสารทำหน้าที่อะไร
ทำหน้าที่สำหรับเลือกวัตถุ
ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งที่จะเริ่มพิมพ์
ทำหน้าที่แสดงแถบเครื่องมือ
ทำหน้าที่บอกชื่อไฟล์และโปรแกรม

10. เมนูตามข้อใดที่ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล
เมนูแฟ้ม (File)
เมนูรูปแบบ (Format)

เมนูเครื่องมือ (Tools)
เมนูแก้ไข (Edit)