ข้อสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 3)
รหัสวิชา  ง 30202    รายวิชา   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. โปรแกรม Microsoft Power point เป็นโปรแกรมประเภทใด
โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมการประมวลผลคำ
โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

2. คลิกที่แทรก > สร้างภาพนิ่ง  เป็นขั้นตอนของอะไร
เป็นการเพิ่มจำนวนสไลด์
เป็นการลดจำนวนสไลด์

เป็นการใส่ตัวหนังสือ
เป็นการใส่ Effect

3. การลบสไลด์  มีขั้นตอนการทำอย่างไร
คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่เป็นกรอบเล็ก ๆ
     แล้วกดปุ่ม Enter  ที่แป้นพิมพ์
คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่เป็นกรอบเล็ก ๆ
     แล้วกดปุ่ม  Shift  ที่แป้นพิมพ์
คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือ ที่เป็นกรอบเล็ก ๆ
     แล้วกดปุ่ม Delete  ที่แป้นพิมพ์
คลิกเลือกสไลด์ที่อยู่ทางหน้าต่างด้านซ้ายมือที่เป็นกรอบเล็ก ๆ
     แล้วกดปุ่ม Insert  ที่แป้นพิมพ์

4. ข้อความที่จะนำมาพิมพ์ลงในสไลด์จะต้องมีลักษณะอย่างไร
ใช้คำสั้น ๆ และกระชับ
ใช้คำบรรยายที่ละเอียดไม่ต้องมีรูปประกอบ
ใส่เนื้อหาประกอบให้มาก ๆ
ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก

5. แถบหัวเรื่องใช้สำหรับทำอะไร
แสดงเมนูคำสั่งต่าง ๆ
แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์
เพื่อช่วยในการเรียกใช้ Function ต่าง ๆ
จัดรูปแบบตัวอักษร

6. การเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transition)   มีความหมายว่าอย่างไร
การแทรกภาพแอนนิเมชั่นลงในแผ่นสไลด์
การเปลี่ยนรูปแบบเค้าโครงภาพนิ่ง
การกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง    

การเปลี่ยนรูปภาพในแผ่นสไลด์

7. การใส่ Effect ลงบนวัตถุที่อยู่ในสไลด์ จะต้องใช้มุมมองสไลด์แบบใด
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
มุมมองปกติ

8. มุุมมองในโปรแกรม Power Point มีกี่มุมมอง
3 มุมมอง
4 มุมมอง
5 มุมมอง
6
มุมมอง

9. การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)   หมายความว่าอย่างไร เรียกว่าอะไร
การใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์

การนำสไลด์ที่ได้ออกแบบไว้ ไปใช้ประกอบการบรรยาย การสอน หรือการอบรม
การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังรูปภาพ
การกำหนดเวลาให้กับสไลด์

10. ถ้าต้องการรูปภาพจาก Internet มาวางที่แผ่นสไลด์ ใช้คำสั่งอะไร
คลิกแทรก > รูปภาพ
คลิกแทรก > รูปร่าง
คลิกแทรก > ภาพตัดประ

คลิกแทรก > แผนภูมิ