ข้อสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 2)
รหัสวิชา  ง 30202    รายวิชา   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทใด
โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล      
โปรแกรมการประมวลผลคำ
โปรแกรมตารางคำนวณ

2. ถ้าต้องการนำข้อมูลไปสร้างกราฟ ขั้นตอนแรกทำอย่างไร
คลิกเมนูค้างเพื่อดูตัวอย่าง
เลือกชนิดของกราฟที่ต้องการสร้าง
คลิกรูปแผนภูมิที่แถบเครื่องมือ
ลากทึบเพื่อเลือกข้อมูลที่จะนำไปสร้าง

3. ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมักใช้กับจำนวน
ของสิ่งต่าง ๆเช่น จำนวนเงิน คน ต้องใช้กราฟชนิดใด

กราฟวงกลม
กราฟโดนัท
กราฟคอลัมภ์หรือแท่งแนวตั้ง
กราฟเส้น

4. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต่ Microsoft Word ไม่มี
แถบสูตร (Formular Bar)
แถบเครื่องมือ (Tool Bar)
แถบชื่อเรื่อง(Title Bar)
แถบคำสั่ง (Menu Bar)

5. จากตารางทำงานแถวและสดมภ์ตัดกันเป็นช่องเรียกว่า
แถว (Row)
เซลล์ (Cell)
สดมภ์ (Column)
ตาราง (Table)

6. กรณีที่เรายังไม่ได้บันทึกแฟ้มข้อมูล และลบข้อมูลไปแล้ว ถ้าจะนำกลับคืนมาได้หรือไม่
ได้ โดยใช้คำสั่ง Redo
บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้
ได้ โดยใช้คำสั่ง Undo

ไม่ได้ เพราะลบเรียบร้อยแล้ว

7. การสร้างแผนภูมิต้องใช้คำสั่งใด
เครื่องมือ (Tool)
ตาราง (Table)
รูปแบบ (format)
แทรก (Insert)

8. ส่วนใดที่ใช้แสดงคำอธิบายชุดข้อมูลของแผนภูมิ
Title
Plot Area
Gridlines
Legend

9. ถ้าต้องการใส่สี background ให้กับแผนภูมิ เลือกคำสั่งใด
เลือกข้อมูล
จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ
เปลี่ยนแผนภูมิ
ชนิดของแผนภูมิ

10. ถ้าเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาจะพบ sheet จำนวนกี่ sheet
3 sheet
4 sheet
5 sheet

6 sheet