ข้อสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 1)
รหัสวิชา  ง 30202    รายวิชา   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดคือวิธีการเปิดโปรแกรม MS-Word
Start--> All Programs
Start--> Microsoft  Office              
Bangkok post
Start -->All Programs -->Microsoft Office

2. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมประเภทใด
จัดการด้านฐานข้อมูล
จัดการเกี่ยวกับรูปภาพ
จัดการเกี่ยวกับตารางข้อมูล
จัดการด้านเอกสาร

3. โปรแกรม Microsoft Word อยู่ในกลุ่มเมนูใด
Accessories
Startup
Microsoft Office
Game

4. ส่วนที่ใช้แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อเอกสารเรียกว่าอะไร
Tittle Bar
Menu Bar
Tool Bar
Control Menu

5. ส่วนที่ใช้เปลี่ยนภาษาไทย-อังกฤษ เรียกว่าอะไร
EN
TH
TA
US

6. คำสั่งข้อใด ไม่ได้แสดงอยู่ในการกำหนดแถบเครื่องมือด่วน
สร้าง
เปิด
แทรกรูปภาพ
บันทึก

7. การตั้งค่าหน้ากระดาษในแนวตั้งหรือแนวนอน กำหนดในคำสั่งข้อใด
ขนาด
คอลัมภ์

ระยะขอบ
การวางแนว

8. ในการพิมพ์แทรก นักเรียนสามารถพิมพ์ได้ในตำแหน่งใดบนหน้ากระดาษ
ตำแหน่งใดก็ได้ที่เคอร์เซอร์กระพริบ
ตำแหน่งแรกในหน้ากระดาษ
ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้ากระดาษ
ตำแหน่งที่โปรแกรมกำหนดให้    

9. การแทรกรูปภาพ ในโปรแกรม Word 2007 มีกี่ประเภท
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท

10. ใส่เส้นขอบหน้ากระดาษ ใช้คำสั่งใด
เค้าโครงหน้ากระดาษ
มุมมอง

รูปแบบ
แทรก