การพัฒนาเพื่อนครูโรงเรียนปิยะบุตร์และศูนย์นิมิตใหม่
การผลิตสื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม Marcromedia Captivate
การพัฒนาเพื่อนครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ จ.ลพบุรี