ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2549
สอนเสริมวิชาคอมพิวเตอร์ในวันเสาร์นอกเวลาราชการ
มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มาอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Home Page
ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแขียน Home Page ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบปก ด้วยโปรแกรม Photoshop (ช่วงชั้นที่ 3)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม Marcromedia Dreamweaver

ภาพผลงานของนักเรียน
ด.ช.ภาคภูมิ เภาพาน ม.2/3
ด.ช.เอกพันธ์ วงษ์จันนา ม.2/7

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโปรแกรม Power Point 2000 (ช่วงชั้นที่ 3)
ภาพผลงานของนักเรียน
ด.ช.ศิริศักดิ์ ทองมั่น ม.2/7
ด.ญ.กุลวดี แก้วประวัติ ม.2/6
ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : E-Camp รุ่นที่ 124 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา