ประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2555

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม IT CAMP   วันที่  ๒๑ – ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต  กรุงเทพฯ

      อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้เครื่องมือและผลิตสื่อวีดีทัศน์”  
วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๕   กรุงเทพฯ
 อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมช่วยสนับสนุนการสอน  “ Moodle”  
วันที่  ๑๘ – ๑๙    เมษายน  ๒๕๕๕   ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ครูสอนดี"ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู "ครูสอนดี" ประจำปี 2554
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
เป็นครูที่ปรึกษาทีมนักเรียนเข้าร่วมการอบรมการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
วันที่  ๒-๖   กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงแรมแม๊กซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร 
เป็นคณะทำงานและวิทยากรการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ และ ๒๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแม๊กซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตร "วิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง" ของเครือข่ายห้องสมุดบูรณาการ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี วัันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนและหน่วยงาน
วันที่ ๕- ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องนานาภิรมย์ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม OBECLMS จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
วันที่ ๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องนานาภิรมย์ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมนานาชาติ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 5 (EDUCA 2012)
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

อบรม "หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม KODU Game Lab การสร้างเกม 3 มิติ"
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเิทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

    
Contact Us