ประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2554
นำนักเรียนจำนวน ๗ ทีม (๑๔คน)  เข้าร่วมการอบรมโครงการจัดทำเว็บไซต์กระจิบข่าว
ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรม Maxx  พระรามเก้า  กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรและคณะทำงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(http://www.krutubechannel.com)  ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วันที่ ๑๓ มิถุนายน – ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรม Maxx  พระรามเก้า  กรุงเทพฯ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ตามแบบ
บูรณการ” ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔   กรุงเทพฯ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมและแข่งขัน
หนังสั้น (http://www.dowebd.com)  ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม– ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรม Maxx  พระรามเก้า  กรุงเทพฯ

เป็นวิทยากรอบรมศึกษานิเทศก์ ๔ ภูมิภาค  ICT  เพื่อการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่  ๘ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔   โรงแรมจอมเทียนธานี  จังหวัดชลบุรี

เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web Media) 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วันที่  ๙- ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า  ปริ้นเซส  กรุงเทพฯ 

เป็นกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการการตัดต่อภาพยนตร์  ในการแข่งขันคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลในอาเซี่ยน”       
   

         
เป็นครูที่ปรึกษาทีมในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนได้รับรางวัลผู้แสดง
ยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๔
Contact Us