ประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ วันที่  26-28  มีนาคม พ.ศ.2553  ณ อาคารวิโรจน์  กรุงเทพฯ
พานักเรียนชุมนุม ICT CLUB เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม WebEditor
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553
ได้รางวัล ที่ 2 เหรียญทอง (ระดับชั้นม.ต้น) และเหรียญเงิน (ระดับชั้นม.ปลาย) "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้ Social Media 
วันที่ 28 มีนาคม –  2 เมษายน พ.ศ. 2553   ณ โรงแรม MAXX  กรุงเทพฯ

อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Engineer  วันที่  ๑๓-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ โรงแรมเฟริต์  กรุงเทพฯ

อบรมโครงการปฏิบัติการเรื่อง "ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แบบ Open Source วันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

                                                             ประชุมสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วย Social Media  
                                                       วันที่  24-26 กรกฎาคม  2553  ณ โรงแรม Maxx  กรุงเทพฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
วันที่ 7 – 8 สิงหาคม  2553   ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media 
วันที่  24 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ณ โรงแรม Maxx  กรุงเทพฯ

    ประชุมวิชาการ “วิธีการสอนอีเลิร์นนิ่ง ( e-Pedagogy)”  วันที่  25  กันยายน พ.ศ. 2553
  ณ  โรงแรมวินเซอร์  สวีทส์  สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
      สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

อบรม Drupal  ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Content Management System) แบบโอเพนซอร์ส  
  วันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ.2553 กรุงเทพฯ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  (Web Media) 
ปี 2553 วันที่ 17-22 ตุลาคม  พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมนิจิโกะ  รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.กาญจนบุรี

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  กรณีตัวอย่างการใช้ Social Network สำหรับการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียน  ในการประชุมสัมมนาวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน e-learning ระบบวีดีโอคอนฟอเร็นซ์  โรงเรียนคู่พัฒนา 6 คู่ 
13  โรงเรียน วันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมนิจิโกะ   รีสอร์ท แอนด์   คันทรี คลับ  จ.กาญจนบุรี
อบรมการบริหารจัดการลีนุกซ์เซริฟเวอร์   วันที่   30  ตุลาคม พ.ศ. 2553 กรุงเทพฯ

นำนักเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์การสร้างเว็บไซต์และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ช่วงชั้นที่ 3   และได้เหรียญทองอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เข้าแข่งขันในระดับภาคฯ 
ในวันที่ 20-21   พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

นำนักเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์การสร้างเว็บไซต์  งานไอทีวิชาการ 90 ปี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  
วันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับที่ ๑
อบรมการโปรแกรม  Flash และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  Interactive C  งานไอทีวิชาการ 90 ปี 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี   วันที่  25-26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web Media)  ปี 2553
รอบสุดท้าย ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ณ โรงแรมชาลีนา  รามคำแหง 65 กรุงเทพๆ วันที่ 14-18  ธันวาคม  พ.ศ. 2553

Contact Us