ประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 4 ภูมิภาค วันที่ 18 เมษายน 2552 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
อบรมซอร์ฟแวร์ Dreamweaver และร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ "เก่งสร้างชาติ" Our Best For Thailand
วันที่ 20 - 24 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนปากเกร็ด และเมืองทองธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ครูสอนดีสอนเก่งของสพฐ.)
วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม MAXX (คัดเหลือ 180 คน)
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดร่วมประชุมวางแผนเตรียมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับภาค ฯ
ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรีี วันที่ 26 มิถุนายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงฐานข้อมูลและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม (ครูสอนดีสอนเก่งของสพฐ.)
และรับเกียรติบัตรโดยท่านวินัย รอดจ่าย รองฯ เลขาธิการสพฐ. เป็นประธาน
วันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม MAxx (คัดเหลือ 70 คน)

เป็นวิทยาการให้การอบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนในฝัน
(การผลิตสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Domo Builder) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต1 และเขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา วันที่ 1-2 สิงหาคม 2552

อบรมการสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 อาคารเ็ซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า กรุงเทพฯ วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2552

ร่วมงานกิจกรรม "มหกรรมรักการอ่าน" และเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบภาพประกอบบทเรียน
ด้วยโปรแกรม Photoshop และหลักสูตร สร้างงานสาธิต/ฝึกอบรมด้วย Camstudio วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เป็นวิทยาการให้การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของโรงเรียนในฝันและโรงเรียนในเครือข่าย
(การผลิตสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Domo Builder) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต1 และเขต 2
ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา วันที่ 16-17 สิงหาคม 2552
ประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10
ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 4 และได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 6/2552
เป็นคณะกรรมการ จัดทำเรื่อง การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันที่ 8 ก้นยายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ Web Server โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ วันที่ 27 - 30 กันยายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla วันที่ 1-2 ตุลาคม 2552 กรุงเทพฯ
Contact Us