Computer......ง 32201 ...... ชั้นม.2.......ครูวรวรรณ เหรียญทอง ประวัต| และผลงาน | P1 | P2 | P3
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ง 32201 ระดับชั้น ม.2
ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ใบงาน/เฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ เฉลยแบบฝึกหัด 1-4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เฉลยแบบฝึกหัด 5-7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศ เฉลยแบบฝึกหัด 8-9
อ่านขั้นตอนการสมัคร G-mail
รูปของนักเรียน ม.2-1 ม.2-2 ม.2-3 ม.2-4 ม.2-5
e-mail ของนักเรียน ม.2-1 ม.2-2 ม.2-3 ม.2-4 ม.2-5
e-mail ส่งงานคร

 

vorravan01
@gmail.com

 

vorravan02
@gmail.com
vorravan03
@gmail.com
vorravan04
@gmail.com
vorravan05
@gmail.com
                                                             
                                                    ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2553
      
      >> คำสั่ง ให้นักเรียนระดับชั้นม. 2 เข้าสอบกลางภาคที่นี่ ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ

      เมื่อนักเรียนทำข้อสอบแต่ละตอนเสร็จแล้วให้บอกคะแนนครูด้วย >> คลิกที่นี่ >> ชุดที่ 1 || ชุดที่ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เอกสารอ้างอิง 1

เอกสารอ้างอิง 2

ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลข้อมูล

ใบงาน (Word)

วิธีทำตามใบงาน

แบบทดสอบ

ข้อสอบปลายภาค 1 Test 1 (10 คะแนน) Test 2 (10คะแนน)
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ใบงาน/เฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โปรแกรมสำเร็จรูปการนำเสนอข้อมูล
Microsoft Power Point 2003


โปรแกรมสำเร็จรูปการนำเสนอข้อมูล
Microsoft Power Point 2007

โครงงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบำรุงรักษาโปรแกรมและข้อมูล -
ข้อสอบปลายภาค 2 Test 1 (10 คะแนน) Test 2 (10คะแนน)