การเรียนการสอน .... วิชาคอมพิวเตอร์    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              
         
ให้นักเรียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย http://school.obec.go.th/suplopburi
สอนการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และการติดต่อโดยใช้ Webboard
นักเรียนค้นหาภาพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนังสือพิมพ์
นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก Google
แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลและนำเสนอหน้าชั้น
แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง การติดต่อสื่อสาร

การเรียนการสอนแบบโครงงาน
(วิชางานธุรกิจบูรณาการกับวิชาเศรษฐศาสตร์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับการทำโครงงานจากเว็บไซต์ที่ครูกำหนดให้
2. ฟังคำชี้แจงจากครูและแบ่งกลุ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ศึกษาเนื้อหาตามฐานการเรียนที่ครูกำหนดไว้
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากร้านค้าและจำหน่ายสินค้าตามโครงงาน (นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง)
5. แบ่งปันกำไรหลังจากการขาย
6. แต่ละกลุ่มเตรียมสรุปแฟ้มโครงงานส่งครู
7. สรุปและนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

Top