รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2550


อบรมการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ณ ศูนย์สัมมนา ลพบุรีเธียเตอร์
ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน
ภาพบรรยากาศการลุ้นคะแนนสอบประเมินหลังการอบรมเสร็จ