บทเรียนเรื่อง Microsoft Power Point
คำนำ
คำแนะนำบทเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบัญ
แบบทดสอบก่อนเรียน
 บทเรียน
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน้าแรก || คำนำ || คำแนะนำบทเรียน || ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง || สารบัญ || แบบทดสอบก่อนเรียน ||| บทเรียน || ใบงาน || แบบทดสอบหลังเรียน || อ้างอิง

Power Point 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกจากบทเรียน