ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 2
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.   สัญลักษณ์นี้คืออะไร
การเปลี่ยนแปลงภาพนิ่ง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ปุ่มปฎิบัติการ

2. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำตามขั้นตอนได้ในข้อใด       
แถบเครื่องมือ=> คลิกเลือกประเภทเครื่องมือที่ต้องการ
มุมมอง=> มุมมองปกติ
แฟ้ม=> คุณสมบัติ
มุมมอง=>แถบเครื่องมือ>คลิกเลือกประเภทของเครืองมือที่ต้องการ

3.         หมายถึงข้อใด
โครงร่างการเคลื่อนไหว
การดูตัวอย่างก่่อนพิมพ์
การชมการนำเสนอ
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปิดแฟ้มเอกสาร
คลิกที่เครื่องหมายกากบาทที่อยู่ทางขวามือของแถบเมนูบาร์
การปิดแฟ้มทำได้โดย คลิกคำสั่ง   แฟ้ม= > ปิด
ปิดแฟ้มโดยการคลิกที่ปุ่ม
ถ้าแฟ้มที่ต้องการปิดยังไม่เคยบันทึกมาก่อนหรือเคยบันทึกมาแล้ว
     แต่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีข้อความถามว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงในแฟ้มหรือไม่

5. ถ้าต้องการสร้างสไลด์แบบว่างเปล่าจะต้องเลือกแผ่นงานแบบใด
    จึงจะเหมาะสมที่สุด
6.แถบเครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับแทรกกรอบข้อความ7.   สัญลักษณ์นี้คือการสร้างสไลด์แบบใด
งานนำเสนอเปล่า
จากแม่แบบการออกแบบ
จากสไลด์เดิมที่มีอยู่แล้ว
จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ

8. ข้อใดคือรูปแบบการสร้างสไลด์จากแม่แบบการออกแบบ9.   สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
แทรกภาพตัดปะ
เครื่องมือรูปวาด
ตัวอย่างก่อนพิมพ์

10
   สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
โครงร่างการเคลื่อนไหว
สร้างภาพนิ่ง
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
การเปลี่ยนแปลงภาพนิ่ง