ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.โปรแกรม PowerPoint  เหมาะกับงานด้านใด       
การคำนวณเป็นหลัก
พิมพ์เอกสารเป็นหลัก
จัดเก็บฐานข้อมูลเป็นหลัก
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

2.สัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด3.   การเปิดหน้าเอกสารใหม่ใช้คำสั่งอะไร
แฟ้ม -- >  เปิด
แฟ้ม -- >  บันทึก  
แฟ้ม -- >  สร้าง    
แฟ้ม -- >  ปิด

4.  การบันทึกแฟ้มข้อมูลใช้คำสั่งอะไร
แฟ้ม -- >  บันทึก
แฟ้ม -- >  เปิด
แฟ้ม -- >  สร้าง    
แฟ้ม -- >  ปิด

5.การแทรกแผ่นสไลด์ใช้คำสั่งอะไร
การนำเสนอภาพนิ่ง -- > ชมการนำเสนอ
แทรก -- > สร้างภาพนิ่ง
การนำเสนอภาพนิ่ง -- > การเปลี่ยนภาพนิ่ง
แฟ้ม  -- >  ตัวอย่างก่อนพิมพ์

6. การเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งสามารถทำได้โดยการเรียกเครื่องมือใด
แทรก> การเปลี่ยนภาพนิ่ง
รูปแบบ> การเปลี่ยนภาพนิ่ง
การนำเสนอภาพนิ่ง > การเปลี่ยนภาพนิ่ง
เครื่องมือ> การเปลี่ยนภาพนิ่ง

7. ถ้าแถบเครื่องมือหายไปสามารถเรียกมาโดยไปที่ไหน
แก้ไข
แฟ้ม
แทรก
มุมมอง

8. ไฮเปอร์ลิงก์ คืออะไร
จุดเชื่อมโยงเอกสาร
การแทรกข้อคิดเห็น 
การกำหนดรายละเอียด
การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

9.   คือสัญลักษณ์ของมุมมองอะไร
มุมมองปกติ
มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

การนำเสนอภาพนิ่ง
ตัวอย่างก่อนพิมพ์

10
   ถ้านักเรียนต้องการตกแต่งสไลด์ และแทรกรูปภาพ จะต้องทำในมุมมองใด