ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 2)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. E-mail หมายถึงอะไร
จดหมายลงทะเบียน
จดหมายโทรเลข
จดหมายเหตุกรุงศรีฯ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2.ข้อใดคือเว็บไซต์ให้บริการ E-mail
www.yahoo.com
www.thaimail.com
www.chaiyo.com
ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของการ รับ-ส่ง E-mail
ประหยัดค่าใช้จ่าย
จดหมายถึงผู้รับรวดเร็ว
ต้องใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ไม่จำกัดระยะทาง

4. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเดินทางของ E-mail ได้ถูกต้อง
ข้อมูล>อินเตอร์เน็ต>Mail Server> Mail Box
ข้อมูล>Mail Server>อินเตอร์เน็ต>Mail Box
ข้อมูล>อินเตอร์เน็ต>Mail box>Mail Server
ข้อมูล >Mail Server>Mail Box>อินเตอร์เน็ต

5.ที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่ง E-mail คือข้อใด
E-mail Server
E-mail Address
Mail Box
Trash can

6. ส่วนประกอบของ E-mail Address มีกี่ส่วน
1 ส่วน
2 ส่วน
3 ส่วน
4 ส่วน

7. เป็นตัวขั้นระหว่างชื่อผู้ให้บริการอีเมล์กับผู้ใช้บริการอีเมล์
$
#
&
@

8. เป็นส่วนประกอบของ E-mail Address ด้านซ้ายมือสุด
ชื่อผู้ใช้อีเมล์
แอต (at sing)
ผู้ให้บริการอีเมล์
ไม่มีข้อใดถูกต้อง

9. ชื่อผู้ใช้ E-mail มีชื่อเรียกว่าอะไร
My Name
User Name
Domain Name
ถูกทุกข้อ

10.
ข้อใดเป็น E-mail Address ที่ถูกต้อง
Samwong@yahoo.com
Samwong#hotmail.com
Samwong&thaimail.com
Samwong$chaiyo.com