ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 1)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียน ปิยะบุตร์ ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใด
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows 7์

2.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล
คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ cpu จอ อินเตอร์เน็ต
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล

3. จงเรียงลำดับกระบวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
รับข้อมูล , แสดงผลข้อมูล , ประมวลผลข้อมูล
แสดงผลข้อมูล , ประมวลผลข้อมูล , รับข้อมูล
รับข้อมูล , ประมวลผลข้อมูล , แสดงผลข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล , แสดงผลข้อมูล , รับข้อมูล

4. มนุษย์เราเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แล้วอะไรคือหน่วยประมวลผลข้อมูล
สมองสำหรับสั่งการ
ตาสำหรับมองเห็น
หูสำหรับได้ยินเสียง
มือสำหรับสัมผัส

5.ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูล
สิ่งที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ มีค่าและไม่มีค่าปะปนกัน
ข้อเท็จจริง คุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ     และมีความหมายเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

สิ่งที่มีความหมายและคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับทุกคน
สิ่งที่มีความหมาย มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานหรือ
     การตัดสินใจได้ทันที

6. ข้อใดกล่าวถึงคำว่า “สารสนเทศ” ได้ถูกต้องที่สุด
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมา
     เปรียบเทียบหาคุณค่า
สารสนเทศ คือ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลให้มีคุณค่า
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมีความหมายและ
    คุณค่าต่อผู้ใช้
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล หาคุณค่าได้น้อย

7. ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปเชียงใหม่โดยเครื่องบิน    แต่เพื่อนของนักเรียนนำตารางเวลาของรถไฟมาให้    ข้อมูลที่เพื่อนนำมาให้ถือว่าขาดคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีในข้อใด
มีความถูกต้อง
ทันเวลา
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
สอดคล้องกับงาน

8. ข้อใดเป็นประโยชน์ของสารสนเทศที่สำคัญที่สุด
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
คุ้มค่า หาง่าย สะดวก
สีสันสวยงาม เรียบร้อย
เป็นสัญลักษณ์และเป็นรหัสสั้น ๆ

9.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสารสนเทศ   
ข้อมูล ตัวเลข เสียง และภาพ
เครื่องคิดเลข
การจัดเก็บ บันทึกข้อมูล
คอมพิวเตอร์

10.
ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์