ชมผลงานนักเรียน
ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลระดับเหรียญทอง ในการเขียน
Web page ด้วยโปรแกรม Dream weaver
(ช่วงชั้นที่ 3)
เชิญชมผลงาน
ด.ช.ภาคภูมิ เภาพาน
ชั้น ม.3/3
ด.ช.เอกพันธ์ วงษ์จันนา
ชั้น ม.3/7
 
รางวัลระดับเหรียญทอง
โปรแกรม Power Point 2003
(ช่วงชั้นที่ 3)
เชิญชมผลงาน
ด.ญ.เบญจมาศ บุญฟู
ชั้น ม.2/4
ด.ญ.วิกานดา หลักดี
ชั้น ม.2/5
 
รางวัลระดับเหรียญเงิน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
(ช่วงชั้นที่ 3)
เชิญชมผลงาน
ด.ญ.กรรัตน์ บุญศรี
ชั้น ม.2/6
ด.ญ.ชุตาภรณ์ บุญศรี
ชั้น ม.3/6