ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชุมนุม ICT CLUB
ปี 2553
        
           
   รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงเีรียนพิบูลวิทยาลัย (เป็นตัวแทนเขตฯ เข้าแข่งขันในระดับภาคฯ)
  
>> ผลงาน >> ภาพการแข่งขัน
         
             
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงเีรียนพิบูลวิทยาลัย (เป็นตัวแทนเขตฯ เข้าแข่งขันในระดับภาคฯ)
   เกียรติบัตร
       
             
ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขัน"การออกแบบ Homepage ด้วย Dreamweaver 8 " งานไอทีวิชาการ 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 >> ชมผลงาน >> ชมภาพการแข่งขััน >> เกียรติบัตร
       
              
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.53 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา
เกียรติบัตร