ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชุมนุม ICT สัญจร
ปี 2551

นักเรียนชุมนุม ICT ได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551 ดังนี้
    1. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน การเขียนเว็บไซต์่ ช่วงชั้นที่ 3 <<ชมผลงาน>>
    2. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop ช่วงชั้นที่ 3
<<ชมผลงาน>>
    3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop ช่วงชั้นที่ 4<<ชมผลงาน>>

     


นักเรียนชุมนุม ICT ได้รางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2551 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 1- 2 ธันวาคม 2551 ดังนี้
                 1. รางวัลชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book) ช่วงชั้นที่ 3 ... ด.ญ.ปฏิพันธ์ พัฒนเจริญ ม.2/5
                     และ ด.ช.ธรรมนูญ สาระเวก ม.2/5
                 2. รางวัลชนะเลิศที่ 1 การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ช่วงชั้นที่ 3 ...ด.ญ.ปฏิพันธ์ พัฒนเจริญ ม.2/5
                 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันออกแบบปก ด้วยโปรแกรม Photoshop ...ด.ช.ปริญญา ละอองพราว
                      และด.ช.ขจรศักดิ์ สาริกา ม.1/4


นักเรียนชุมนุม ICT ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเว็บไซต์และรองชนะเลิศอันดับ 1การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต      
ในการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ปี 2551 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี 1- 2 ธันวาคม 2551    
       <<ดูภาพบรรยากาศการแข่งขัน>>


ขอต้อนรับคุณครูทุกท่านที่เข้าอบรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรหลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ 
(Interactive learning “Demo Builder”)
วัีนที่ 29 -30 พ.ย.2551 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปิยะบุตร์
<< คลิกดูผลงานครู>>
     <<ดูภาพบรรยากาศการอบรม>>   ขอให้แก้ไขและส่งผลงานขึ้นเว็บด่วนค่ะ


ชุมนุม ICT โรงเรียนปิยะบุตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมคอมพิวเตอร์ตาม
โครงการ IT easy Web Contest  ในหัวข้อ "Green Web Green Contest สาระสร้างสรรค์ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม"
ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปิยะบุตร์ << Slideอบรม...Save ลงเครื่องจะเร็วกว่า >>
<<ภาพบรรยากาศการอบรม>>
<<ใครเป็นใคร...ดูเอาเอง ? >> นักเรียนที่อบรมดูแล้วแสดงความคิดเห็นที่ Webboard
ด้านล่างด้วยนะคะ
                          

ส่งประกวดเว็บไซต์ สมอ. จำนวน 2 ทีม

     ทีมที่ 1    TST POWER TEAM   : TISI EASY LIFE STYLE

    ทีมที่ 2    NO COMMON TEAM  : TISI FOR GOOD LIFE


ครูที่ปรึกษา ครูวรวรรณ - ครูธนาพร เหรียญทอง e-mail: vorravan@hotmail.com /081-9475414


ขอประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน ชุมนุม ICT ทุกคน .....ที่แข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับเขตฯ งาน" ตลาดนัดวิชาการ      
สร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้" วันที่ 22- 24 สิงหาคม 2551
     ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ทุกรายการ ดังนี้
     >> Power Point 2003 : ด.ญ.วิกานดา หลักดี และด.ช.ศุภฤกษ์ ชินบุตร    (เป็นตัวแทนระดับภาคฯ)
     >> เขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ม.ต้น : ด.ญ.เบญจมาศ บุญฟู
              และด.ญ.กรรัตน์ บุญศรี    (เป็นตัวแทนระดับภาคฯ)
     >> เขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ม.ปลาย : นายภาคภูมิ เภาพาน และ น.ส.ชลลดา ทองดี
     >> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) : ด.ญ.ปฎิภัืทธ พัฒนเจริญ และด.ช.ธรรมนูญ สาระเวก
     >> สร้างการ์ตูน Animation ด้วยโปรแกรม Flash : ด.ช.อุกฤษฎ์ รักษ์พุก และ ด.ช.ทรงกลด ระนาดแก้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point 2003 ในการทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2551
ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานิมิตใหม่ ณ โรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2551
        << ดูภาพการแข่งขัน >> >> ดูผลงานการแข่งขัน >>
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียน Web Site ระดับชั้นม.1-ม.3   ในงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค 1(ครั้งที่ 3) วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุุรี      
      << ดูภาพการแข่งขัน >> << ดูผลงานการแข่งขัน  >> 


เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ทีมจาก 100 ทีมทั่วประเทศ
โครงการ IT EASY WEB CONTEST ของ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 เมษายน 2551