ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชุมนุม ICT สัญจร
ปี 2550


 ชนะเลิศระดับ เขตตรวจ ราชการที่ 3


  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 MS.Word 2003 ระด้บจังหวัด


  IT easy web contest


 ชนะเลิศระดับภาค


  ชนะเลิศระดับเขตฯ

 
รับโล่ห์การประกวดสื่อฯ