รับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่้ 1 (ม.ปลาย)
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
(ม.ต้น) กับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคที่ 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
: : ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน : :
รองชนะเิลิศอันดับที่ 2
การเขียนเว็บไซต์ ระดับชั้นม.ต้น

       ด.ญ.นฤมล ตาใส ชั้น ม.3/5
        ด.ญ.ปฏิพัทธ์ พัฒนเจริญ ม.3/5


 

นักเรียนระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย โรงเรียนปิยะบุตร์
เป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรี เข้าแข่งขันเว็บไซต์ งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันและ
เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคที่ 1 ครั้งที่ 4
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 

  
***************************

 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การเขียนเว็บไซต์ ระดับชั้นม.ปลาย

       นายภาคภูมิ เภาพาน ม.5/1
       นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก ม.4/2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ICT CLUB ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เวลา 8.30 น. รายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
นักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดแต่ละทีม จับฉลากเพื่อเข้าแข่งขัน
เริ่มแข่งขันการเขียนเว็บไซต์ระดับม.ต้น และม.ปลาย เวลา 9.00-13.00 น.
ตัวแทนทั้ง 9 จังหวัด (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี)
โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ม.ปลาย) และรองชนะเลิศอันดับ 2 (ม.ต้น)