เด็กหญิงเบญจมาศ บุญฟู นักเรียนชั้น ม.3/4

เด็กหญิงกรรัตน์ บุญศรี นักเรียนชั้น ม.3/6
......................................

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวด Web Site
งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ภาค 1 (ครั้งที่ 3)
วันที่ 20 มิถุนายน 2551
ณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ดูภาพการแข่งขัน >>>