ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันโปรแกรม Power Point 2003 (ช่วงชั้นที่ 3) (ของศูนย์นิมิตใหม่)
ภาพผลงานของนักเรียน
ด.ญ.วิกานดา หลักดี ม.2/5
ด.ญ.เบญจมาศ บุญฟู ม..2/4
ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
งาน"เทิดไท้ 80 พรรษา องค์ราชัน สร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2550
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันโปรแกรม Power Point 2003 (ช่วงชั้นที่ 3) ภาพผลงาน.ของนักเรียน
ด.ญ.วิกานดา หลักดี ม.2/5
ด.ญ.เบญจมาศ บุญฟู ม..2/4
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการเขียน Web Page
ด้วยโปรแกรม Dreamweaver (ช่วงชั้นที่ 3)
ภาพผลงานของนักเรียน
ด.ช.ภาคภูมิ เภาพาน ม.3/3
ด.ช.เอกพันธ์ วงษ์จันนา ม.3/7
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันโปรแกรม E-Book (ช่วงชั้นที่ 3) ด.ญ.ชุตาภรณ์ บุญศรี ม.3/6
ด.ญ.กรรัตน์ บุญศรี ม.2/6
ภาพผลงาน (E-Book) ของนักเรียน

เป็นความภาคภูมิใจของลูกชมพู - ขาว ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
ขอประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับเขตฯ