ภาพบรรยากาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 (ครั้งที่ 59) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันที่ 22-23 ธันวาคม 2552
นางสาววรวรรณเหรียญทอง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์ สังกัด สพท.ลพบุึรีเขต 1
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 (ครั้งที่ 59) ภาคกลางและภาคตะวันออก 21 ธันวาคม 2552
จากด้านซ้ายมือ....>>>
ระดับชั้นม.ต้น
1. ด.ญ.สายฝน  บุญสิม   ม.2/5
2. ด.ญ.นฤมล    ตาใส    ม.3/5
3. ด.ญ.ปฏิพัทธ์ พัฒนเจริญ ม.3/5
ระดับชั้นม.ปลาย
4. นายภาคภูมิ   เภาพาน   ม.5/1
5. นายอุกฤษณ์  รักษ์พุก  ม.4/2
6. น.ส.ชลลดา  ทองดี    ม.5/1
ม.ต้น (ตัวแทนระดับประเทศ)
ม.ปลาย (ตัวแทนระดับประเทศ)


นักเรียนโรงเรียนปิยะบุตร์    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลายชนะเลิศได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ที่ 1) การแข่งขันการแช่งขันสร้าง Webpage
ด้วยโปรแกรม Web Editorงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 (ครั้งที่ 59) ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 23 ธันวาคม 2552

(ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ...> เก่งสร้างชาติ)

บรรยากาศการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 (ครั้งที่ 59) ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 23 ธันวาคม 2552
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น - ตอนปลาย

(ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ...> เก่งสร้างชาติ)

บรรยากาศการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก   ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 (ครั้งที่ 59) ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 22 ธันวาคม 2552
นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข้าแข่งขัน : 1.ด.ญ.สรารัตน์ นายพงษ์ ม.3/5 2.ด.ญ.นวลจันทร์ นิลกลม ม.3/5 3.ด.ช.ขจรศักดิ์ สาริกา ม.2/4
(ได้รับรางวัลชมเชย)
บรรยากาศการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 (ครั้งที่ 59) ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 22 ธันวาคม 2552
นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข้าแข่งขัน : 1.ด.ญ.รสสุคนธ์ ประสมสุข ม.2/5 2.ด.ญ.สุภาพร สอดดง ม.3/5 3.ด.ญ.วารุณี อะมะมูล ม.2/4
(ได้รับรางวัลเหรียญเงิน)