วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
         ครูวรวรรณ เหรียญทอง ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
     ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระการเรียนรู้ เนื้อหา ประเมินผลการเรียน

  วิชางานธุรกิจ ง 42201   

Course Syllabus การทำ Mapping ด้วยโปรแกรม freemind

การสมัคร e-mail

ให้นักเรียนสมัครmail

  คลิกที่นี่


ให้นักเรียนแต่ละห้องส่ง e-mail ทุกคน

ถึงครูโดยคลิกส่งตาม mail ที่กำหนด

ให้ของแต่ละห้องที่นี่   

ม.5/1 ส่งที่นี่  vorravan@gmail.com

ม.5/2 ส่งที่นี่  vorravan01@gmail.com

ม.5/3 ส่งที่นี่  vorravan02@gmail.com

ม.5/4 ส่งที่นี่  vorravan03@gmail.com

ธุรกิจ ทำกิจกรรมหลังการอ่าน
โครงงานอาชีพ ทำกิจกรรมหลังการอ่าน

แบบฟอร์มบัญชีรับ-จ่าย

กิจกรรมกลุ่ม
ติดต่อครูvorravan@hotmail.com