ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชางานธุรกิจ ระดับชั้น ม.2
ข้อสอบชุดที่ 2
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคมีกี่ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

2.สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคข้อที่ 4 คือข้อใด
สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
สิทธิที่จะได้รับข่าวสารหรือคำพรรณคุณภาพที่ถูกต้อง
และเพียงพอเกี่ยวกับของสินค้าและบริการ

สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

3. ข้อใดกล่าวผิดในเรื่องสิทธิผู้บริโภค
วันทนีซื้ออาหารกระป๋องที่มีฉลากและได้มาตรฐาน
นันทาได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการซื้อสินค้า
รังสันต์ถูกบังคับซื้อข้าวสารในราคาสูงกว่าท้องตลาด
สุภางค์ทำสัญญาซื้อขายบ้านตามกฎหมาย

4. สินค้าชนิดใดควรซื้อมารับประทาน
ปลากระป๋องมีฉลากครบถ้วน
นมกล่องบุบบวม
น้ำปลาฉลากเลอะเลือน
ปูม้าดอง

5.แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับผู้บริโภค
โฆษณา
ฉลากสินค้า
พนักงานขาย
ผู้บริหารของบริษัท

6.  ข้อความใดบนฉลากสินค้าไม่จำเป็นต้องระบุ
คำเตือน
ชื่อสินค้า
ชนิดของสินค้า
วิธีการผลิต

7. คุณสมบัติของพนักงานเก็บเอกสารควรเป็นอย่างไร
มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร
สามารถจำแนกและตัดสินใจว่าควรเก็บเอกสารชนิดใด
สามารถวางระบบการจัดเก็บเอกสารได้
ถูกทุกข้อ

8. การจัดเก็บเอกสารที่ใช้ระบบตัวอักษรเป็นแบบใด
เป็นระบบการจัดเก็บที่เรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อบุคคลหรือชื่อห้างร้าน
เป็นการจัดเก็บเอกสารโดยใช้ตัวเลข เป็นหลักในการจัดเก็บ
เป็นการจัดเอกสารโดยใช้เรียงตามลำดับอักษร ภาษาอังกฤษ
เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารที่นำเครื่องมือระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จัดเก็บ

9. วัถตุประสงค์ของการทำบัญชีคือข้อใด
เพื่อรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ
เพื่อจดบันทึก
เพื่อสะดวกในการจดจำ

10.
การออมทรัพย์ หมายความว่าอย่างไร
จำนวนเงินของรายได้ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
จำนวนเงินออมคือส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่
เป็นงบดุลใช้แสดงฐานะของกิจการ
เป็นรูปแบบที่รายงานสินทรัพย์ไว้ด้านซ้ายข้อมูลหนี้สินและส่วนของเจ้าของ