ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชางานธุรกิจ ระดับชั้น ม.2
ข้อสอบชุดที่ 1
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดคืองานเกษตรกรรม
การเย็บเสื้อผ้าโหล
การขายของที่ตลาดนัด
การสานตะกร้าใส่ของ
การทำสวนองุ่น

2.คุณลักษณะของนักธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการคือข้อใด
มีอัธยาศัยดี
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี
ถูกทุกข้อ

3. การประกอบธุรกิจควรรู้สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง เพราะเหตุใด
ทำให้ทราบระดับความสามารถของตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เป็นที่นิยมของลูกค้า
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ

4. กิจการประเภทใดที่ทำได้โดยไม่ต้องปรึกษาคนอื่น และใช้เงินทุนจากการเก็บสะสมไว้
กิจการเจ้าของคนเดียว
สหกรณ์
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจขนาดย่อม

5.ข้อดีของบริษัทจำกัดเป็นอย่างไร
ขาดความจงรักภักดี
จัดหาเงินทุนได้ง่าย
ความลับถูกเปิดเผยง่าย
เสียค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสูง

6.  บริษัทจำกัด มีการจัดตั้งอย่างไร
กิจการขนาดเล็กที่ดำเนินการเพียงคนเดียว
ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมประกอบการ
มีผู้ก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันจดทะเบียบหนังสือ
บริคณห์สนธิก่อตั้ง ด้วยบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ก่อตั้งด้วยบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ร่วมเข้าชื่อกันจัดตั้ง

7. รัฐวิสาหกิจ มีลักษณะของกิจการเป็นอย่างไร
มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมลงทุนกัน
เป็นการกระทำร่วมกันเพื่อดำเนินธุรกิจหรือบริการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เจ้าของคนเดียวเป็นผู้ลงทุน อาจได้รับความช่วยเหลือจากญาติและลูกจ้าง
เป็นหน่วยงานหรือองค์การธุรกิจ

8. ห้างหุ้นส่วน มีลักษณะของกิจการเป็นอย่างไร
มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมลงทุนกัน โดยมีความประสงค์จะแบ่งกำไรร่วมกัน
มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมลงทุนกัน โดยมีความประสงค์จะแบ่งกำไรร่วมกัน
มีบุคคลตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปร่วมลงทุนกัน โดยมีความประสงค์จะแบ่งกำไรร่วมกัน
มีบุคคลตั้งแต่5 คนขึ้นไปร่วมลงทุนกัน โดยมีความประสงค์จะแบ่งกำไรร่วมกัน

9. ข้อใดคือประโยชน์ของฉลากสินค้าต่อผู้บริโภค
ความสะดวก
เพื่อผู้บริโภคทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น
เพื่อความสวยงามและน่าสนใจ
ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า

10.
ข้อใดแสดงถึงการเป็นผู้บริโภคที่ดีและมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติ
ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตรงใจผู้ใช้และได้คุณภาพมาตรฐาน
ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยที่มีคุณภาพดี
ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยที่มีราคาถูก