ภาพการดำเนินงานโครงการ....สร้างความเป็นเลิศด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
Project ของนักเรียนแผนคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 รายวิชาการเขียนเว็บไซต์ รหัสวิชา 30204
การแข่งขัน"ออกแบบ Benner เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน"
ในหัวข้อ " พัฒนา...ก้าวไกล... ก้าวไปให้ถึงฝัน"

ประชุมวางแผน
ปรึุกษาหารือและแบ่งงานกันทำ
จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์ - เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน - จัดเตรียมรับรายงานตัว

จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ - ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน

 รับรายงานตัวเข้าแข่งขันที่ห้องคอมพิวเตอร์

เริ่มการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน Present ผลงานที่ทำ่ต่อคณะกรรมการ
  ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล และจัดทำเกียรติบัตร
นายพรชัย   ยิ้มพงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเีรียนที่ชนะการแข่งขัน