ข้อสอบวิชางานธุรกิจ ง 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Bussiness ...... ง 32101 ...... ชั้นม.2 ....... ครูวรวรรณ เหรียญทอง
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ธุรกิจในชีวิตประจำวัน  
ทดสอบบทที่ 1 งานอาชีพทางธุรกิจ คลิกตรงชื่อเรื่อง
ทดสอบบทที่ 2 ธุรกิจทั่วไป เพื่อเข้าสอบ
ทดสอบบทที่ 3 องค์กรธุรกิจ  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : งานสำนักงาน  
ทดสอบบทที่ 4 การติดต่อสื่อสาร คลิกตรงชื่อเรื่อง
ทดสอบบทที่ 5 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อเข้าสอบ
ทดสอบบทที่ 6 การจัดเก็บเอกสาร  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การเงินและบัญชี  
ทดสอบบทที่ 7 การทำบัญชี คลิกตรงชื่อเรื่อง
ทดสอบบทที่ 8 การออมทรัพย์ เพื่อเข้าสอบ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การขาย  
ทดสอบบทที่ 9 การขาย คลิกตรงชื่อเรื่อง
ทดสอบบทที่ 10 การเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อเข้าสอบ
ทดสอบบทที่ 11 การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค  
     
สอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค Test 1   || Test 2