ทดสอบบทที่ 9
เรื่อง การขาย
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการขายถูกต้อง
เป็นศิลปะการชักจูงให้คนอื่นคิดหรือ
     กระทำตามความคิดของนักขาย
การขายเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ทุกคนได้พบเห็น
     ในชีวิตประจำวันในฐานะผู้บริโภค
การชักจูงให้ผู้บริโภคมีความสนใจพึงพอจากการ
     ซื้อสินค้าและบริการที่นักขายนำเสนอ            
เป็นการให้บริการชักจูงใจ และตอบสนองความต้องการ
     ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

2. บุคคลในข้อใดที่มีคุณสมบัติของนักขายที่เหมาะสม
พิสิทธิ์ขายสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้ออย่างเดียว
พิพัฒน์พูดจูงใจให้เพื่อน ๆ ซื้อสินค้าของตนจนสำเร็จ
นิธิพูดถึงแต่สรรพคุณของสินค้าโดยไม่พูดถึงอย่างอื่นประกอบ
นิพนธ์นำสินค้าไปให้ผู้บริโภคทดลองใช้ก่อนขาย

3.  สินค้า หมายถึงอะไร
การขายส่วนใหญ่ที่ผู้บิโภคคุ้นเคยอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
ความแตกต่างในการบริการให้ผู้ขายเสนอให้ก่อนทุกครั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถมองเห็นได้จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้

4.  ข้อใดคือลักษณะของการบริการ
การท่องเที่ยว
รถยนต์
กระเป๋าเดินทาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ิ

5.ข้อใดเป็นการบริการที่ถูกต้อง
สมบัติซื้อของมาใส่ตู้เย็นให้คนในครอบครัว
มาลีเป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดพระแก้ว
สมชายซื้อกระเป๋าให้เพื่อนในวันคล้ายวันเกิด
นิพนธ์นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากบ้านให้เพื่อนไปใช้ด้วย

6. การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อใด
ผลิตภัณฑ์
คุณภาพของสินค้า
ราคาสินค้า         
ไม่มีข้อถูก

7. ธุรกิจค้าปลีก มีความหมายว่าอย่างไร
เป็นการจำหน่ายระหว่างเจ้าของกิจการกับตัวแทนจำหน่าย
เป็นการขายตรงจากตัวแทนผู้ผลิตกับผู้ให้บริการเท่านั้น
เป็นการซื้อขายระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริโภคเท่านั้น
เป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภค
     เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย

8. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อสังคมได้ถูกต้อง
ทำให้ประชาชนมีรายได้หมุนเวียน    
ทำให้มีสินค้าไว้ใช้
ทำให้เกิดการจ้างงานขึ้น
ทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ถูกต้อง

9. เหตุใดจึงกล่าวว่าธุรกิจค้าปลีกมีความสำคัญต่อผู้บริโภคคนสุดท้าย
ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในชุมชน

ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการของตนเอง
ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น
ทำให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชาชนมีงานทำ

10.
ข้อใดคือธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ
ร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น
ห้างวัตสัน  
ฟู้ดแลนด์
ซูเปอร์มาร์เกต