ทดสอบบทที่ 8
เรื่อง การออมทรัพย์

คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การออมทรัพย์  มีความหมายว่าอย่างไร
เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงของกำไรสะสมในรอบระยะเวลา
     ใดเวลาหนึ่งเป็นรายงานประกอบข้อมูล

งบที่แสดงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่ากิจการมีสินทรัพย์       
     หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใด

เป็นรายละเอียดหมายเหตุซึ่งเป็นคำอธิบายหรือเป็นรายละเดียดเพิ่มเติม
     โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินประกอบรายการ
                  
นำรายได้ส่วนที่เหลือหลังจากหลักค่าใช้จ่ายมาเก็บออมไว้

2. สิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดการเก็บออมคือข้อใด
อยากได้รถ
อยากได้บ้าน
อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง
ถูกทุกข้อ

3.  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเงินออมไม่ถูกต้อง
ทำให้เป็นคนรู้จักเก็บออม
ทำให้มีเงินสำรองไว้ใช้เวลาเดือดร้อน      
ทำให้ไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
ทำให้สิ่งที่คิดไว้ในอนาคตเป็นจริงขึ้นมาได้

4.  ข้อใดคือการปฏิบัติเกี่ยวกับการออมที่ดี
นำเงินออมไปลงทุนเพื่อผลประโยชน์อย่างถูกต้อง
ไม่ทำงบประมาณรายได้-รายจ่าย    
นำรายได้ไปใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย       
 นำรายได้จากการออมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

5. เหตุใดจึงต้องมีการทำงบประมาณรายได้-รายจ่าย
 เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนมีเงินเท่าใด
เพื่อจะได้รู้ว่ามีเงินเหลือเก็บเท่าใด
เพื่อจะได้นำเงินไปเที่ยวในที่อยากไป
เพื่อจะได้นำเงินไปซื้อของที่อยากได้                    

6. ถ้าต้องการให้เงินออมปลอดภัย  มีสภาพความคล่องตัวสูงควรจะทำอย่างไร
การนำไปฝากไว้กับผู้ปกครอง
 นำไปลงทุนค้าขายกับเพื่อน
 นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน                
 นำไปเก็บไว้ในออมสินที่ห้องของตนเอง

7. ตลาดการเงินนอกระบบคือข้อใด
การเล่นแชร์
การกู้เงินจากนายทุน
ตลาดหุ้น Over – the –Counter
ถูกทุกข้อ

8ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชีเป็นอย่างไร
นำไปต่อทุนกับกิจการอื่น
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์
นำไปลงทุนทำธุรกิจ
นำไปฝากไว้กับผู้อื่น

9. ข้อใดคือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร
บริษัทประกันชีวิต   
ธนาคารออมสิน                            
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์              
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


10.
การฝากเงินออมทรัพย์เป็นอย่างไร
การฝากเงินไว้กับธนาคารมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน      
เป็นการฝากเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
มีการได้รับดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปตามระยะเวลาการฝาก
เป็นการใช้บริการที่สะดวกสบายทั้งการฝากและการถอน