ทดสอบบทที่ 7
เรื่อง การทำบัญชี
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี
 ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง
 เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ
 เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบ                     
ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องของความหมายทางบัญชี
การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
การสรุปข้อมูลทางสังคมของชาติเป็นลายลักษณ์อักษร
การเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน

3.  ข้อใดเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการ
แรงงาน
ทรัพยากร       
การเงิน
เจ้าของกิจการ

4.  ข้อใด  ไม่ใช่  วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี
เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง      
เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ          
 เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบ

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำบัญชี
 การจัดทำงบประมาณทางการเงินของเจ้าของกิจการ
การออกแบบบันทึกงบการเงิน
การจัดทำรายงานทางการเงินโดยการอาศัยข้อมูลที่มีอยู่  
การจดบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในสมุดบัญชีอย่างชัดเจน               

6. กลุ่มที่มีหน้าตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินคือกลุ่มใด
 สถาบันแรงงาน

 สถาบันการเงิน
 สถาบันเศรษฐกิจ                    
 สถาบันการศึกษา

7. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของนักบัญชีได้ถูกต้อง
ควบคุมงานด้านบัญชี
จัดวางระบบบัญชีของกิจการ
วิเคราะห์รายงานงบกำไร-ขาดทุน
ถูกทุกข้อ

8. ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชีเป็นอย่างไร
รวบรวมข้อมูลในการวางแผนในอนาคตของกิจการ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง
การวางแผนอนาคตของลูกหนี้ 
การเรียกร้องให้ลูกหนี้ของกิจการชำระหนี้

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำบัญชี
การบันทึกลงในสมุดรายวันเฉพาะส่วน   
การทำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการ                                 
การบันทึกรายการลงในสมุดรายการขาย           
การทำรายการเงินโดยอาศัยข้อมูลที่บันทึกได้

10.
บัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 5 หมวด  ยกเว้น  ข้อใด
บัญชีประเภทเงินออม    
บัญชีประเภทหนี้สิน
บัญชีประเภทสินทรัพย์
บัญชีประเภทรายจ่าย