ทดสอบบทที่ 6
เรื่อง การเก็บเอกสาร
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดหมายถึงการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
จัดถูกต้องตามขั้นตอน
ปล่อยไว้ตามปกติไม่ต้องจัดก็ใช้ได้
การจัดเป็นระบบ  ระเบียบ                 
ดให้ถูกอักขรวิธี

2. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักของการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา    
เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
ถูกทุกข้อ

3. เอกสารใดมีความสำคัญเฉพาะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในเอกสารนี้เพียงคนเดียว
ใบแจ้งเกิด
ทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชน
ทะเบียนสมรส

4.   เอกสารถ้าไม่มีการจัดเก็บจะมีผลเป็นอย่างไร
ยากต่อการค้นหา           
ทำให้เอกสารสภาพดีเหมือนเดิม    
ทำให้ค้นหาได้ง่าย             
ไม่มีข้อถูก

5.  ข้อใดคือคุณสมบัติของพนักงานเก็บเอกสาร
ขยัน อดทน
มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีความจงรักภักดี
ตั้งใจทำงาน อดทน

6. การจัดเก็บเอกสารในข้อใดที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด
การใช้ระบบตัวเลข
 การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ระบบตัวอักษร            
การใช้ระบบรวมทั้งตัวอักษรและตัวเลข

7. การจัดเก็บเอกสารจะให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด
การกำหนดโครงสร้าง
การกำหนดพื้นที่
การเลือกวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บ
การวางแผนการจัดเก็บ

8. ข้อใดเรียงลำดับการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มได้ถูกขั้นตอน

              1.  แยกเอกสารออกเป็นกี่ประเภท
          2.  เก็บเข้าแฟ้มโดยวางเรียงเป็นลำดับ
          3.  เรียงเอกสารตาม วัน เดือน ปี
  
          4.  เก็บแฟ้มเรียงตั้งไว้ในตู้หรือชั้น  

1 – 3 – 2  – 4            
2 – 1 – 3  – 4

1 – 2 – 3  – 4
2 – 1 – 4  – 3

9. ข้อใดกล่าวถึงแฟ้มเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
ปกสำหรับเรียงเอกสารให้มีความสวยงาม
ปกสำหรับเก็บเอกสารให้อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ 
ปกสำหรับเก็บเอกสารให้มีความคงทน        
ปกสำหรับเขียนชื่อเอกสารแต่ละชนิดให้เห็นชัดเจน

10. เอกสารที่เก็บใส่แฟ้มแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป
แขวนไว้ให้ชัดเจน            
เก็บใส่ตู้
เก็บใส่ลัง
เก็บใส่กล่อง