ทดสอบบทที่ 5
เรื่อง การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การนำเครื่องใช้สำนักงานมาใช้ในสำนักงานจะก่อให้เกิดผลดีหรือไม่นั้นขึ้น
    อยู่กับสิ่งใด

 การทำงานของเครื่องเป็นสำคัญ
 ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นสำคัญ
 ความซื่อสัตย์ของบุคลากรเป็นสำคัญ                     
ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากร

2. จะวางเครื่องใช้สำนักงานไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสม
เก็บไว้ในห้องมืด  
มีแสงแดดส่องถึง
ติดมุมห้องมีกรอบกั้น
มีอากาศถ่ายเทสะดวก

3.  การนำเครื่องใช้สำนักงานมาใช้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงหรือไม่
จริง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงทำงานทันเวลา
ไม่จริง เพราะเครื่องไม่สามารถทำงานได้รวดเร็ว        
จริง เพราะลดจำนวนพนักงานลงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่จริง เพราะเครื่องจักรยังไม่มีความชำนาญเท่ากับแรงงานคน

4.  ข้อใดคือวัสดุ อุปกรณ์ทำสำเนา
กระดาษคาร์บอน
แผ่นรองเขียน     
เครื่องพิมพ์ออฟเซต           
 กระดานไวท์บอร์ด

5. เครื่องโปรเจ๊กเตอร์จัดเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานประเภทใด
  เครื่องใช้ทั่วไป
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 เครื่องคำนวณ     
เครื่องเก็บเอกสาร               

6. ข้อใดคือหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงาน
เพื่อลดจำนวนพนักงาน

 เพื่อให้ได้งานปริมาณมาก
จะต้องได้รับประโยชน์และสะดวกรวดเร็ว                     
 เพื่อต้องการให้พนักงานมีความกระตือรือร้น

7. เหตุใดจึงต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานอยู่เสมอ
ทำให้เครื่องมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ทำให้มีผลงานมากขึ้น
ทำให้เครื่องยังดูใหม่อยู่เสมอ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

8. ขณะใช้เครื่องใช้สำนักงานแล้วเครื่องเสียควรทำอย่างไร
เรียกช่างผู้ชำนาญมาซ่อม
   
รีบซ่อมทันที
ปล่อยทิ้งไว้ไม่บอกใคร  
 ถูกทุกข้อ

9. เครื่องอัดสำเนาชนิดใดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
เครื่องไมโครฟิลม์   
เครื่องโรเนียว                                 
เครื่องดีเดทัล            
 เครื่องระบบดิจิตอล

10.
ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะทำงาน
แท่นจดบันทึก     
กระดาษไข
แท่นจดบันทึก
กระดาษคาร์บอน