ทดสอบบทที่ 3
เรื่อง องค์กรธุรกิจ
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดหมายถึงธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนมาก
เป็นกิจการที่ตกลงร่วมกันหลายคน
เป็นกิจการที่มีคนเข้าหุ้นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป                    
เป็นกิจการที่จัดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก

2. ห้างหุ้นส่วนในข้อใดมีความสัมพันธ์กัน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนวิสามัญ
ห้างหุ้นส่วนวิสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. ข้อใดเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นแหล่งหมุนเวียน
กองทุนรวม
กองทุนธุรกิจ
กองทุนหมู่บ้าน  
กองทุนสงเคราะห์

4.  ให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อดีของธุรกิจของบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด
หาเงินทุนได้ง่ายเหมือนกัน            
โอนกิจการได้ยาก  
ขาดความมั่นคงทางธุรกิจ
หาอุปกรณ์ในการทำงานได้ง่าย

5. ถ้านักเรียนมีเงินทุนน้อยจะเลือกประกอบธุรกิจประเภทใด
ธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียว
ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจขนาดย่อม

6. “ในขณะที่นักเรียนยังเรียนหนังสืออยู่แต่ได้ประดิษฐ์ของที่ระลึกขายกับเพื่อน”
    จากข้อความนี้นักเรียนควรเลือกรูปแบบของธุรกิจประเภทใด

ธุรกิจแฟรนไชส์
อุตสาหกรรม       
การสหกรณ์               
กิจการห้างหุ้นส่วน

7. ข้อใดคือข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์ที่แตกต่างจากธุรกิจชนิดอื่น
มีการลดค่าใช้จ่าย
ซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูก
มีการสำรวจตลาดตลอดเวลา
ถูกทุกข้อ

8. ผู้ประกอบธุรกิจจะพิจารณาเลือกและตัดสินใจประกอบธุรกิจนั้น
    จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

ทุน แรงงาน สถานที่              
แรงงาน อุปกรณ์ ทุน
วัตถุประสงค์  อุปกรณ์ แรงงาน    
ทุน สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์

9. “สมชายกับนิพนธ์ตกลงทำธุรกิจร่วมกันโดยมีการแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน”
    จากข้อความนี้ ควรจะเลือกรูปแบบประกอบธุรกิจประเภทใดจึงจะเหมาะสม

การสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน     
บริษัทจำกัด           
กองทุนหมู่บ้าน

10. ถ้าจะทำกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนจะต้องพิจารณาสิ่งใดอันดับแรก
เงินลงทุน             
ทรัพยากร
สถานที่ปฏิบัติงาน
ไม่มีข้อใดถูก