ทดสอบบทที่ 2
เรื่อง ธุรกิจทั่วไป
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.ข้อใดหมายถึงธุรกิจ
การแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
การนำเงินไปซื้อสินค้ามาเก็บไว้บริโภค
การนำสินค้าไปบริจาคให้กับคนจน                        
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน

2.ผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่ออะไร
ต้องการผลกำไร  
ต้องการความอยู่รอด
ต้องการความเจริญเติบโต
ถูกทุกข้อ

3.  เหตุใดจึงกล่าวว่า “ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
ทำให้ประเทศชาติมีความอยู่รอด
ทำให้กิจการเจริญก้าวหน้า เนื่องจากประชาชนซื้อ สินค้ามาก
ทำให้ผลิตสินค้าที่ดี ไม่หลอกลวงประชาชน
ทำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างรอบคอบ

4.  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของธุรกิจได้ถูกต้อง
ทำให้เกิดรายได้กับประชาชน
ทำให้เจ้าของกิจการอยู่รอด
ทำให้เจ้าของกิจการร่ำรวยขึ้น
ทำให้เจ้าของสั่งซื้อสินค้ามาขายมากขึ้น

5. ประโยชน์ของธุรกิจทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจริงหรือไม่
จริง  เพราะทำให้เจ้าของกิจการลดต้นทุนในการผลิตได้มาก
จริง เพราะทำให้มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตสินค้า
ไม่จริง  เพราะเทคโนโลยีมีอยู่ก่อนแล้วไม่เกี่ยวกับธุรกิจ
ไม่จริง  เพราะการผลิตสินค้าไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีเสมอไป

6. การเปิดร้านขายฟิล์มถ่ายรูป รับจ้างล้างอัดหรือขยายภาพต่าง ๆ    จัดอยู่ในธุรกิจประเภทใด
การพาณิชย์
อุตสาหกรรม       
การบริการ                       
ธุรกิจการเงิน

7. การตั้งร้านค้าขายปลีกสินค้าประเภทต่าง ๆ และการดำเนินกิจการ
   ขายสินค้าต่าง ๆ จัดอยู่ในธุรกิจประเภทใด
ธุรกิจการเงิน 
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจการพาณิชย์

8. การทำนาปลูกข้าวเพื่อขายข้าว เลี้ยงไก่เพื่อขายไข่จัดอยู่ในธุรกิจประเภทใด
ธุรกิจการเกษตร
            
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม      
ธุรกิจการพาณิชย์

9. สมหมายเป็นเภสัชกร จัดอยู่ในธุรกิจประเภทใด
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจอื่นๆ                 
ธุรกิจการเกษตร               
ธุรกิจอุตสาหกรรม

10.
หน้าที่ของการประกอบธุรกิจที่สำคัญคือข้อใด
ด้านการตลาดทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค
ด้านแรงงานคัดเลือกคนงานที่ไม่มีคุณภาพออกไป
ด้านเงินทุนต้องกู้เงินจากธนาคารมาสำรองจ่ายตลอดเวลา
ด้านข้อมูลข่าวสารไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพอยู่แล้ว