ทดสอบบทที่ 11
เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคคือข้อใด
สำนักงานข้าราชการและพลเรือน
สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา
สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาแห่งชาติ          
สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

2.เหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ลูกค้ารายอื่น ๆ ไม่กีดกันทางการค้า
เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี
เพื่อองค์การทางการค้าได้ผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อให้ได้ใช้สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ

3.   ถ้านักเรียนเห็นหรือพบว่าร้านขายของไม่มีคุณภาพจะแจ้งไปที่หน่วยงานใด     
กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมส่งเสริมการแพทย์

4.  โรคไข้หวัดนกจะแจ้งหน่วยงานใด
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

5.สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่อย่างไร
ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค ที่ไม่ได้รับความ
     เป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ
ดำเนินการดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน
ดำเนินการดูแลการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

6. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาของผู้บริโภคเป็นอย่างไร
สิทธิได้ัรับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย
สิทธิที่ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ        
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค

7. ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร
ต้องระบุึข้อความเกี่ี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบการ  
ต้องระบุชื่อหรือเครื่องหมายการค้า
ใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง
ถูกทุกข้อ

8. ข้อตกลงระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเมื่อซื้อขายสินค้า
    หรือบริการ เรียกว่าอะไร

สัญญา   
ฉลากควบคุม
พระราชบัญญัติ
สิทธิของผู้บริโภค

9.ผู้ขายสินค้าจะติดฉลากควบคุมก่อนขายซึ่งคณะกรรมการจะประกาศไว้อย่างไร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศในพระราชบัญญัติ 
ประกาศในพระราชกฤษฎีกา           
ประกาศในพระราชกำหนด

10.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 "มาตรา 54 ผู้ใดรับจ้างทำ
    ฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้องตาม
    กฎหมายกับสินค้า..." จะต้องระวางโทษอย่างไร
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท           
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท