ทดสอบบทที่ 1
เรื่อง งานอาชีพทางธุรกิจ
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.ข้อใดหมายถึงอาชีพ 
สุมลทำนาเลี้ยงตนเอง
ปรีชาเป็นครูเลี้ยงตนเอง
มานิตย์ทำสวนเลี้ยงตนเอง               
ถูกทุกข้อ

2.เหตุใดจึงต้องมีการประกอบอาชีพ
เพื่อให้คนเชื่อถือ
เพื่อให้คนยอมรับ
เพื่อหาคนคบค้าสมาคมกัน
เพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีวิต 

3.   สมหญิงทำงานเพื่อนำเงินมาซื้อเครื่องสำอาง  การกระทำของสมหญิง
     ตอบสนองความต้องการของใคร
เพื่อครอบครัว
เพื่อชุมชน 
ตนเอง 
เพื่อประเทศชาติ

4.  ในหมู่บ้านของนิพนธ์ประกอบอาชีพกันหลากหลายมีเงินทุนหมุนเวียน     ในหมู่บ้านจัดเป็นความจำเป็นเพื่อเหตุผลในข้อใด
เพื่อชุมชน 
เพื่อครอบครัว
ตนเอง     
เพื่อประเทศชาติ

5.งานที่มีการใช้ฝีมืออย่างละเอียดอ่อนมาช่วยทำให้งานดีขึ้นนั้นเป็นงานประเภทใด
งานศิลปกรรม
งานคหกรรม
งานเกษตรกรรม 
งานอุตสาหกรรม

6. การจัดเก็บเอกสารเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในข้อใด
งานศิลปกรรม
งานเกษตรกรรม 
งานธุรกิจ             
งานอุตสาหกรรม

7. อาชีพประเภทใดที่มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กันมากในปัจจุบัน
ลูกจ้าง   
รับราชการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจการให้บริการ

8. อาชีพประเภทใดที่คอยให้บริการกับประชาชน
งานธุรกิจ             
รับราชการ
อุตสาหกรรม       
งานอาชีพอิสระ

9.การเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เกี่ยวข้องกับอาชีพใด
อาชีพการผลิต

อาชีพส่วนตัว      
อาชีพธุรกิจค้าปลีก             
อาชีพการให้บริการ

10.
ก่อนเลือกอาชีพ เหตุใดจึงต้องมีการวิเคราะห์ตนเองก่อนสิ่งอื่น
เพื่อให้รู้ว่ามีความถนัดทางด้านใด
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ             
เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นดูเป็นตัวอย่าง   
เพื่อให้การขยายกิจการเป็นไปอย่างคล่องตัว