แบบทดสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 2)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความเรียกว่าอะไร
การสืบค้นข้อมูล
การโอนถ่ายข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
อีเมล์

2. @  อ่านว่า
 เอ
เอด
เอ็ก

แอท

3. supapong03@gmail.com  ส่วนใดหมายถึง
   โดเมนเนม (Domain Name)

supapong03
@
gmail.com

gmail

4. Web board   เป็นการให้บริการแบบใด
โปรแกรมที่ทำาหน้าที่ในลักษณะเป็น กระดาน
     สนทนา เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน     

ผู้ใช้ บริการ สามารถ คุย โต้ตอบ กับ ผู้ใช้คนอื่น ๆ   
     ใน อินเตอร์ เนต ได้ ในเวลาเดียวกัน    

เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาเว็บไซต์
     ต่าง ๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ ตัวเองโดยอัตโนมัติ    
บริการที่ใช้ในการโอนย้าย file
         

5. การเข้าสู่เว็บไซต์ ต้องพิมพ์อักษรใดก่อน
ftp
www
@@@
htp

6. ข้อใดไม่ใช่หมวดของ google
แปลภาษา
เว็บ
เพลง
รูปภาพ

7.ในโปรแกรม Internet Explorer ปุ่มเครื่องมือ Refresh ทำหน้าที่อะไร
หยุดการดาวน์โหลดข้อมูล
ไปยังเวปหน้าถัดไป
กลับไปยังเว็บเพจหน้าที่ผ่านมา
ดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านั้นใหม่อีกครั้ง

8.ถ้าต้องการเข้าไปที่ http://www.google.com ต้องพิมพ์ชื่อเว็บเพจที่ช่องใด
Address
E-Mail
Password
Search Web

9. ถ้าต้องการสร้างแผนที่ ควรใช้อะไร
Google Search
Google Map
Google Guru
Google Site

10. ถ้านักเรียนต้องการทราบความหมาย ของคำว่า "someone love one someone love two but I love one that one is you" นักเรียนจะใช้เครื่องมือใดช่วย
Google แปลภาษา
Google Search
Google Map
Google Site