แบบทดสอบปลายภาคเรียน (ชุดที่ 1)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.อินเทอร์เน็ต คืออะไร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับท้องถิ่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับเมือง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก

2.ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เครื่องพิมพ์
แผ่นซีดีโปรแกรม
เครื่องพิมพ์
โมเด็ม

3. ปัจจุบันมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือข้อใด
IP Address
ISP
TCP/IP

อาร์พาเน็ต

4. โปรแกรมสำหรับแสดงผลเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์คือข้อใด
โปรแกรมบราวเซอร์
โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมสื่อสารข้อมูล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

5. ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้อะไรเป็นตัวกำหนดอ้างอิง
ถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

Network Number
IP Address
Host Number
TCP/IP

6. การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารโดยการตั้งเป็นกระทู้และ
สามารถอ่านและ เขียนโต้ตอบกันได้ เรียกว่าอะไร

การสืบค้นข้อมูล
การถ่ายโอนข้อมูล
การใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ (web board)
อีเมล์

7.การใช้อินเตอร์เน็ตในหาข้อมูล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วโดย

ผ่านทาง e-mail
ผ่านทาง web board
ผ่านทางการ Chat
ผ่านทาง www.google.co.th

8. ประเทศใดเป็นชาติแรกในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
สหรัฐอเมริกา
จีน
ญี่ปุ่น
สวิสเซอร์แลนด์

9.อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.ใด
2520
2530
2525
2535

10.WWW หรือ World Wild Web หมายถึงอะไร
Network ที่มีการเชื่อมต่อกันไปทั่วโลก
การติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เครือข่าย
การนำคอมพิวเตอร์มาต่อพ่วงกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาศัยเครือข่าย