แบบทดสอบกลางภาคเรียน (ชุดที่1)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้อะไรเป็นตัวกำหนดอ้างอิงถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
Network Number
Host Number
TCP/IP
IP Address

2.ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เครื่องพิมพ์
แผ่นซีดีโปรแกรม
เครื่องพิมพ์
โมเด็ม

3. อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นจากหน่วยในข้อใด
การแพทย์
วิทยาศาสตร์
ทหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ประเทศใดเป็นชาติแรกในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
สหรัฐอเมริกา
จีน

ญี่ปุ่น
สวิสเซอร์แลนด์

5. อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.ใด
2520
2530
2525
2535

6. WWW หรือ World Wild Web หมายถึงอะไร
การนำคอมพิวเตอร์มาต่อพ่วงกัน
การติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เครือข่าย
Network ที่มีการเชื่อมต่อกันไปทั่วโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาศัยเครือข่าย

7.Domain Name คืออะไร
ชื่อของผู้พัฒนาเว็บไซต์
ชื่อของเว็บเพจย่อย ๆ ในเว็บไซต์

ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้
ชื่อของโฮสต์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต

8.ไอพีแอดเดรสมีไว้เพื่อทำอะไร
ใช้แสดงแทนชื่อของเครื่องแต่ละเครื่อง
ใช้สร้างระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
ใช้สร้างความแตกต่างของเว็บตนเอง เพื่อเรียกความสนใจของผู้เข้าชมเว็บ
ใช้กำหนดให้เครื่องบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน

9.เดิมอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
อินทราเน็ต
อาร์ปาเน็ต
เน็ตเวิร์ค
อัลเทอร์เน็ต

10.รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ (ตัวภาษาอังกฤษอี ตัวพิมพ์เล็กสีฟ้า) ตรงกับข้อใด
Browser
Website
Internet
Web