แบบทดสอบก่อนเรียน
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.อินเทอร์เน็ต คืออะไร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับท้องถิ่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับเมือง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก

2.ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เครื่องพิมพ์
แผ่นซีดีโปรแกรม
เครื่องพิมพ์
โมเด็ม

3. ปัจจุบันมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือข้อใด
IP Address
ISP
TCP/IP

อาร์พาเน็ต

4. โปรแกรมสำหรับแสดงผลเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์คือข้อใด
โปรแกรมบราวเซอร์
โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมสื่อสารข้อมูล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

5. ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้อะไรเป็นตัวกำหนดอ้างอิง
ถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

Network Number
IP Address
Host Number
TCP/IP

6. การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารโดยการตั้งเป็นกระทู้และ
สามารถอ่านและ เขียนโต้ตอบกันได้ เรียกว่าอะไร

การสืบค้นข้อมูล
การถ่ายโอนข้อมูล
การใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ (web board)
อีเมล์

7.การใช้อินเตอร์เน็ตในหาข้อมูล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วโดย

ผ่านทาง e-mail
ผ่านทาง web board
ผ่านทางการ Chat
ผ่านทาง www.google.co.th

8. E - mail ย่อมาจากคำว่าอะไร
Electronic Mail
Education Mail
Explorer Mail
Economic Mail

9.เดิมอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
อินทราเน็ต
อาร์ปาเน็ต
เน็ตเวิร์ค
อัลเทอร์เน็ต

10. www  ย่อมาจากอะไร
World Wide Web
Word Wide Web
Word Wlde Web
Wold Wlde Web