ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มอก.
จัดทำโดย นายภาคภูมิ  เภาพาน  เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญฟู  และ  เด็กหญิงกรรัตน์  บุญศรี  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
   E-mail : gmt731@hotmail.com  Phone : 080-020-3132